[ad_1]

هفته 1 | هفته 2 | هفته 3 | هفته 4 | هفته 5 | هفته ششم | هفته هفت هفت هفته در کتاب ها. نتایج هفته گذشته چه تاثیری در نظرسنجی داشت؟ به این نگاه کن 1. ایالت اوهایو (5-0): نه رایان دن ، مشکلی نیست.

[ad_2]

منبع: pen-news.ir

ایندکسر