10 فکر کچ از آخر هفته (لحظه … است)

دسته‌بندی نشده | No comments


در 10 تفکر آخر هفته این هفته ، احساس می شود که ما به نقطه بدون بازگشت تام هرمان رسیده ایم.


منبع: pen-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>