گزارش پس از بازی: ببرها توسط Oral Roberts اداره می شوند

دسته‌بندی نشده | No comments


آنچه آموختیم ، آنچه آنها گفتند ، آنچه باید بهبود یابد و آنچه پس از پیروزی برای افتتاح فصل میزو به دنبال دارد.


منبع: pen-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>