گزارش: پادشاهان فرانک کامینسکی را امضا می کنند

دسته‌بندی نشده | No comments


فرانک کامینسکی همیشه بازیکنی خواهد بود که هورنتس در سال 2015 به جای معامله برای چهار انتخاب دور اول (!) ، شماره 9 را انتخاب کرد.


منبع: pen-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>