کیلر موری با پرتاب زودهنگام روز

دسته‌بندی نشده | No comments


آخر هفته NFL در ابتدای راه است ، اما یک رهبر در خانه باشگاه برای “پرتاب هفته” وجود دارد. البته ، او ابتدا فقط به 16 یارد و پایین رسید ، اما شکست دادن این بازی توسط کوئلر موری ، مهاجم کاردینالز آریزونا دشوار است:

این روش آموزش موقعیت کواربک نیست ، اما در اینجا موری تحت فشار عقب نشینی می کند و یک ضربه پرتاب دیرهنگام را در انتهای محکم توسط Dan Arnold انجام می دهد تا زنجیرها را به سمت سوم پایین بیاورد.

این همانطور که توسط گروه پخش کننده در کابین خلبان گفته شد “جنون” است.


منبع: pen-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>