پیتون منینگ از فیل میکلسون استراق سمع می کند ، قبل از بازی با تام بردی تماس می گیرد: قهرمانان برای تغییر

دسته‌بندی نشده | No comments


پیتون منینگ مقابل فیل میکلسون قرار گرفت و تام بردی را قبل از بازی صدا زد: Champions for Change.


منبع: pen-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>