پنج سوال داغ به هفته پوردو می پردازد

دسته‌بندی نشده | No comments


در اینجا پنج مورد از بزرگترین مسائلی وجود دارد که هکرها سعی می کنند این هفته در Purdue به عقب برگردند.


منبع: pen-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>