[ad_1]

SportsPulse: هفته سیزدهم یکی از بزرگترین نارضایتیهای سال را با ورود غولهایی که با یک QB پشتیبان به سیاتل وارد شدند و پیروز و با احترام بیرون آمدند ، به ارمغان آورد. مکنزی سالمون آخر هفته به بزرگترین داستان های NFC از این اقدام پاسخ داد.

[ad_2]

منبع: pen-news.ir

ایندکسر