هفته 12 خارج از بازی – تام بردی

دسته‌بندی نشده | No comments


مت هارمون توضیح می دهد که چرا Buccaneers QB می تواند در هفته 12 با قهرمانان کنونی Super Bowl مبارزه کند


منبع: pen-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>