نظر: پوشش بازی احساس یکسانی ندارد

دسته‌بندی نشده | No comments


من بیش از هشت ماه قبل از چهارشنبه شب یک رویداد زنده ورزشی را گزارش نکرده بودم. وقتی این کار را کردم ، قضیه فرق می کرد.


منبع: pen-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>