نظر: بیمه و برخورد مالیاتی آن

دسته‌بندی نشده | No comments


قانون مالیات بر درآمد اجازه می دهد تا ضررهای وارده به دارایی های انتفاعی از تراز مالیاتی کسر شود ، مشروط بر اینکه به دلیل اتفاقی یا فورس ماژور باشد ، تا جایی که تحت پوشش بیمه یا غرامت نباشد.


منبع: pen-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>