مقایسه UM PSU ، که در آن افراد مبتدی به عنوان استخدام رتبه بندی می شدند

دسته‌بندی نشده | No comments


ما ترکیب های اصلی UM و PSU را مقایسه می کنیم ، جایی که هر یک از مبتدی ها به عنوان مجموعه ای از HS طبقه بندی می شوند ، بررسی می کنیم.


منبع: pen-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>