فصل در دنیای دیگری آغاز می شود

دسته‌بندی نشده | No comments


جورج تاون فصل 21-2020 را در برابر UMBC به عنوان یک کل آمریکا تحت تأثیر Covid-19 آغاز کرد. اطلاعات مربوط به اینجا است.


منبع: pen-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>