مطابق استاندارد ASME فشار تنظیمی شیر اطمینان به جهت تجهیزاتی که تا فشار psi 70 عمل می نمایند می بایست psi 5 بالاتر از حداکثر فشار کارکرد تجهیزات بوده و این فشار به جهت مصرف کننده های بخار مهم فشار کاری میان psi 70 تا psi 1000، نهایتا 10% اکثر از حداکثر فشار کاری تجهیزات در لحاظ گرفته شود. لوله های محل ورود و خروجی شیر فشارشکن هم می بایست به جور ای سایز زده شوند که سرعت بخار در آنان از m/s 30 فراتر نرود. شیر فشار شکن طراحان جنس به جهت پایین آوردن و تثبیت فشار سیال به عبارتی سبب ساز کمتر فشار سیال شده و یا این که اینکه فشار سیال عبوری از آن را اندک کرده و به جهت ثابت نگه داشتن فشار در خروجی شیر از آن استفاده می نمایند که در غایت فشار خروجی سیال از فشار ورودی آن کاهش شیر فشار شکن مبداء انبساط می باشد. به علاوه، هرگونه جابجایی ریز در موقعیت شیر جهت تطبیق اصلی وضعیت نوسانات مصرف سبب ساز تغیرات مضاعف در میزان گذر سیال می شود. طراحی شیر فشار شکن پایلوت دار دیافراگمی به این رخ است که دیافراگم تعبیه شده در ساختمان آن سبب ساز بکار اندازی شیر حساس میشود. شیر اصلی توسط فشار کاری پایلوت در دست گرفتن و به عمل می افتد. در این وضعیت پایلوت نسبت به شرایط اول بسته خیس می شود و در نتیجه روزنه کلیدی شیر کاهش باز خواهد بود و فشار خروجی شیر کاهش خواهد شد تا به فشار نخستین تنظیمی پایلوت برسد. بسته شدن فشارشکن ها بطور موازی به همین شکل می باشد که به وسیله دو یا یک سری فشارشکن افت فشاری را که می خوا‌هیم تأمین می نماییم . در مواقعی که نیاز به تقلیل فشار اکثر یا این که مقابله حساس نوسانات گسترده مصرف است، پیشنهاد می شود دو یا یک سری شیر بصورت سری یا موازی جهت بهبود در اختیار گرفتن پذیری و طول قدمت شیرها کارگزاشتن گردد. در نتیجه، همواره حجم کاهش یا بیشتری از سیال نسبت به مقدار مورد نیاز عبور کرده و موجب ساخت نوسانات فراوان فشار زیر دست خواهد شد. شیر بزرگتر از حد نیاز در حداقل بازشدگی کار خواهد کرد و نتیجتا تحت خوردگی شدید مکانیکی (Erosion) قرار خواهد گرفت. در مقابل، اصلی به کارگیری از یک شیر تقلیل کوچکتر که به صحت انتخاب شده است، شاهد استهلاک کمتر و کنترل ظریف خیس خواهیم بود. به دلیل این‌که بیشتر مشکلات شیرهای فشارشکن ناشی از ورود بخار مرطوب و ذرات فلزی موجود در لوله ها می باشد، لذا بایستی یک از یک سپراتور (Separator) بخار به یار یک صافی مجهز به توری کوچک (100) در قبل از شیر فشارشکن بهره برد. با یک دیافراگم بزرگ می باشد که شیر با را به فعالیت می اندازد. همین مدل ولو صنعتی به عنوان نمونه ای از شیرهای کنترلی، در خطوط به منظور کمتر فشار سیال مورد استعمال قرار می گیرد. در صورتی که شما این مقاله را تحسین می کنید، مایلید اطلاعات بیشتری در آیتم فشار شکن شیر ظرفشویی بدست آورید به سایت ما مراجعه کنید.

ایندکسر