دلیل غیبت داستین دیاموند و “جیغ” او در دنباله “نجات از زنگ”

دسته‌بندی نشده | No comments


دنباله Saved by the Bell در تاریخ 25 نوامبر آغاز می شود و مشخص می شود که یکی از شخصیت های اصلی ، داستین دیاموند ، گم شده است و به نظر می رسد برای پول است.


منبع: pen-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>