خانه قوی برای زنده نگه داشتن رسوایی میراث پاکیری قوانین خود را نقض می کند

دسته‌بندی نشده | No comments


The Strong House برای زنده نگه داشتن رسوایی میراث پاکیری ، Isa Pantoha را با امتیازاتی غسل می دهد. بنابراین همه در یک نمایش واقعیت شرکت می کنند!


منبع: pen-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>